กรมบัญชีกลางจ่ายเบี้ยคนพิการเพิ่มเติม 200 บาท ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 22 พฤศจิกายน 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 1002 ครั้ง

นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดพะเยา แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงกันยายน 2564 โดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับ 1,000 บาท/เดือน(จากเดิม 800 บาท/เดือน) และผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาท/เดือน โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมเป็น 1000 บาท/เดือน สำหรับผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติมยังคงได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือนตามเดิม และในเดือนพฤศจิกายน 2563 กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิการเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ในส่วนของผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงกันยายน 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลางหมายเลข 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามที่คลังจังหวัดพะเยา        0 5444 9564-5

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ