จังหวัดแพร่ เร่งพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชน ช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้ง

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 23 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 452 ครั้ง

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวผ่านรายการ “ผู้ว่าแป้...พบประชาชน” ทาง สวท.แพร่ ว่า จังหวัดแพร่มีแผนงานโครงการสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจังหวัดแพร่หลายโครงการ เพื่อช่วยลดปัญหา น้ำแล้ง น้ำท่วม

โดยจังหวัดแพร่ เป็นเมืองเกษตรกรรม มีพื้นที่ 6,538.59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 4.00 ล้านไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบ เพียงร้อยละ 20 ซึ่งที่ราบดังกล่าวใช้เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร มีลำน้ำสำคัญ คือแม่น้ำยม ไหลผ่านจังหวัดแพร่ ระยะทาง 280 กม. ซึ่งเป็นความยาว 1 ใน 3 ของความยาวทั้งหมดประมาณ 735 กม. ของลำน้ำยม มีลำน้ำสาขาหลัก 11 ลำน้ำสาขา ได้แก่ ลำน้ำแม่คำมี, ลำน้ำแม่สอง, ลำน้ำแม่หล่าย, ลำน้ำแม่สาย, ลำน้ำแม่แคม, ลำน้ำแม่สาง, ลำน้ำแม่คำปอง, ลำน้ำแม่ถาง, ลำน้ำแม่มาน, ลำน้ำแม่ต้า, ลำน้ำ แม่สรอย มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำแม่สอง อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง อ่างเก็บน้ำแม่ถาง อ่างเก็บน้ำแม่สาย และอ่างเก็บน้ำแม่มาน สถานการณ์น้ำปัจจุบัน ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ความจุเก็บกักรวม 132.43 ล้าน ลบ.ม. โดยจังหวัดแพร่มีโครงการสำคัญด้านน้ำ ที่จะดำเนินการในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในช่วงปีงบประมาณ 2564-2566 จำนวน 7 โครงการ ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ จะมีความจุเก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 49.20 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์รวม 59,736 ไร่ ดังนี้

1. อ่างเก็บน้ำแม่คำมี ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ความจุเก็บกัก 19.10 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ ได้แก่ ต.ห้วยโรง ต.ไผ่โทน ต.ร้องกวาง ต.ทุ่งศรี รวมทั้งสิ้น 12,200 ไร่ ดำเนินการในปี 2564 โดยกรมชลประทาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกวดราคา และขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

2. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ้นพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ พื้นที่รับประโยชน์ 1,200 ไร่ ดำเนินการในปี 2564 โดยกรมชลประทาน

3. อ่างเก็บน้ำแม่แลง ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ความจุเก็บกัก 11.50 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 7,440 ไร่ ดำเนินการปี 2565 โดยกรมชลประทาน

4. ประปาภูเขาห้วยแม่สูตรพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ พื้นที่รับประโยชน์ 500 ไร่ ดำเนินการปี 2565 โดยกรมชลประทาน

5. ขุดลอกแม่ยม บริเวณ ต.ทุ่งน้าว ต.หัวเมือง อ.สอง, ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น, ต.เวียงทอง ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ ระยะทาง 21,400 กม. ดำเนินการปี 2565 โดยกรมเจ้าท่า

6. อ่างเก็บน้ำห้วยคอกพร้อมระบบส่งน้ำ ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ ความจุเก็บกัก 0.30 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ดำเนินการปี 2566 โดยกรมชลประทาน

7. อาคารบังคับน้ำแม่น้ำยมบ้านวังเย็น (ประตูระบายน้ำพระธาตุแหลมลี่) ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ ความจุเก็บกัก 18.30 ล้าน ลบ.ม. พื้นที่รับประโยชน์ 38,196 ไร่ ดำเนินการปี 2566 โดยกรมชลประทาน

โดยในปีงบประมาณ 2564 มีแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำยม จังหวัดแพร่ จำนวน 650 โครงการ งบประมาณ 913.69 ล้านบาท พื้นที่รับประโยชน์ 10,314 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 14,980 ครัวเรือน ปริมาณน้ำเก็บกัก 37.923 ล้าน ลบ.ม. และในปีงบประมาณ 2565 มีจำนวน 535 โครงการ งบประมาณ 12,709.29 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอน การพิจารณากลั่น กรองโครงการเพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดแพร่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 พิจารณาให้ความเห็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำยม และคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการด้านน้ำต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ