ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมอาชีพฟรีหลักสูตรระยะสั้นการทำบายศรีในงานพิธี และ ทำมาลัยมะลิจากกระดาษ

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 355 ครั้ง

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จัดฝึกอบรมอาชีพฟรีหลักสูตรระยะสั้น 5  วัน รวม 2 หลักสูตร มีการทำบายศรีในงานพิธี  และ ทำมาลัยมะลิจากกระดาษ ในเดือนธันวาคม 2563 นี้   

          นางสาวศิริพร  โรจนสุกาญจน ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพฟรี ในหลักสูตร 5 วัน ประจำเดือนธันวาคม 2563 จำนวน 2 หลักสูตร มีหลักสูตรการทำบายศรีในงานพิธี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 และหลักสูตรหลักสูตร ทำมาลัยมะลิจากกระดาษ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563  ผู้สนใจให้สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ hht://www.vtw-cr.go.th และให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-723950, 081-9616676  ซึ่งจัดให้มีการเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น พร้อมสวัสดิการ มีที่พัก  อาหาร เครื่องแบบสำหรับอบรม และวัสดุอุปกรณ์การอบรมฟรี พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร มีรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้วจำนวน 2 รูป  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน ให้สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ