ลำพูน พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ 4.0 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในยุคดิจิทัล

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 305 ครั้ง

          จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 4.0 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในยุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard และเพื่อจัดทำโครงการและออกแบบพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 4.0 ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมโครงการ 50 คน

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย กิจกรรม Walk Rally ทีมพลังบวกกับกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และกิจกรรมศึกษาดูงานนวัตกรรมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร การศึกษาดูงานนวัตกรรมการเกษตรอินทรีย์ยุคดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ศึกษาดูงานการบริหารพื้นที่ป่าต้นน้ำเชิงบูรณาการสู่การใช้ประโยชน์ปลายน้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อุทยานแหง่ชาติศรีลานนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ