จังหวัดน่าน ประชุมในการวางมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ตามนโยบายของรัฐบาล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลในพื้นที่เขตรอยต่อเขตชายแดนเขตรอยต่อประเทศเพื่อนบ้าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ย. 2563
  • อ่าน : 142 ครั้ง

จังหวัดน่าน ประชุมในการวางมาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   ตามนโยบายของรัฐบาล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลในพื้นที่เขตรอยต่อเขตชายแดนเขตรอยต่อประเทศเพื่อนบ้าน

                     ที่ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน  นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดน่าน   เพื่อการสกัดกั้นยาเสพติดให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อลดและตัดโอกาสในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านเขตรอยต่อ ตามแนวชายแดนของจังหวัดน่าน และเขตรอยต่อจังหวัดใกล้เคียง

                    จากข้อมูลจาก ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พบว่า สถานการณ์ยาเสพติด ในพื้นที่ภาคเหนือ มีแนวเตติดต่อ กับประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณรัฐเมียนมาร์ พื้นที่รัฐฉานยังคงเป็นต้นทางยาเสพติดทั้งไอซ์  เฮโรอีน  ยาบ้า  และเคตามีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นพื้นที่ทางผ่านที่สำคัญที่สุดในการลำเลียงยาเสพติดออกจากสามเหลี่ยมทองคำ และเป็นต้นทางกัญชาที่ถูกลำเลียงผ่านเข้าสู่ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน ยังเป็นต้นทางสารเคมีสำคัญที่สุดของสามเหลี่ยมทองคำ มีไอซ์ ยาบ้า เฮโรอีน และฝิ่นลักลอบเข้า  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  มีแนวโน้มการลำเลียงไอซ์ และยาบ้าเข้าสู่พื้นที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อลำเลียงต่อไปยังประเทศที่ 3 และแพร่ระบาดภายในประเทศ

                        โดย ยาเสพติดที่ยังคงแพร่ระบาดในพื้นที่คือ ยาบ้า ที่ระบาดมากที่สุด และยาเสพติดที่ยังคงเฝ้าระวังได้แก่ เฮโรอีน และ กลุ่มClub Drug เช่น ยาอี เนื่องจากเริ่มปรากฏข้อมูลการใช้ในกลุ่มเยาวชนนักเที่ยวกลางคืนและการรวมกลุ่มมั่วสุมกัน ส่วนใหญ่จะเข้าบำบัดยาบ้า ฝิ่น และเฮโรอีน กลุ่มที่เข้าบำบัดอยู่ในวัยกลุ่มเยาวชน กลุ่มแรงงาน ที่มีอาชีพเกษตรกรรม และผู้สูงอายุ ยังมีอยู่ในระบบบังคับบำบัดมากที่สุดถึงร้อยละ 50 รองลงมาคือระบบสมัครใจ และระบบต้องโทษ

                       ทั้งนี้ จังหวัดน่าน จะดำเนินการฟื้นฟู ในการบำบัด รักษา ผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน เป้าหมาย ที่มีปัญหาและได้รับผลกระทบจากยาเสพติด ในการป้องกันผู้เสพติดรายใหม่ให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย   เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กลุ่มผู้ติดยา เปิดเผยตัวตนเข้าสู่กระบวนการบำบัด แบบสมัครใจ ไม่กลับไปเสพซ้ำ พร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ให้แก่ผู้ติดยาเสพติด และควบคุมและการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด พร้อมกับการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของประชาชน ให้รับรู้และเข้าใจบริบทของยาเสพติดและมีส่วนร่วมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้ผลส่งผลกระทบต่อชุมชน หมู่บ้าน และสังคมโดยรวม

                       สำหรับในพื้นที่จังหวัดน่าน พบว่า ปัญหายาเสพติด ยังไม่รุนแรง และยังไม่จับกุมผู้ค้ารายใหญ่ๆ ได้ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม จังหวัดน่าน  มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ที่เป็น แหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่นกัญชา และกระท่อม ประกอบกับมีชายแดนที่สามารถเชื่อมโยงไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน  ที่เป็นแหล่งจำหน่ายสารตั้งต้นสำคัญ  โดยนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการน่าน ได้เน้นย้ำ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมบูรณาการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดอย่างเข้มงวด

                                                      …………………………………..

28 พฤศจิกายน 2563                                                                                                 สมาน  สุทำแปง/ภาพ/ข่าว

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ