จังหวัดน่าน จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563  รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดินทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 2 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 254 ครั้ง

จังหวัดน่าน จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563  รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดินทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                           ที่สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  นายนิพันธ์  บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันดินโลก ประจำปี 2563“รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรวมทั้งเพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดินให้สาธารณชนรับทราบ และช่วยกันดูแลรักษาอย่างถูกวิธี

                                ตามที่ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 แด่  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกา ธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพระองค์แรกของโลก เพื่อยกย่องและถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และในโอกาสเดียวกันผู้บริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญที่ 68 มีมติเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2556 รับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันดินโลก” (World Soil Day) โดยได้มีการบรรจุในปฏิทินปฏิบัติงานขององค์การสหประชาชาติอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติกว่า 200 ประเทศ จะจัดงานในการเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกประเทศ เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม

                                 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานวันดินโลกมาโดยตลอด สำหรับในปี 2563 ได้กำหนดจัดงานวันดินโลกขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเผยแพร่สืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาทรัพยากรดินและน้ำ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำการเกษตรที่สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศตามธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืนในหัวข้อ “Keep soil alive, protect soil biodiversity : รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดินโดยจัดงานเฉลิมฉลองพร้อมกันทั่วประเทศ

                             การจัดงานในวันนี้ได้จัดเป็นฐานเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ 1. ฐานเกษตรพอเพียง   2. ฐานรักษ์ดินและน้ำ 3. ฐานเกษตรอินทรีย์และ 4. ฐานความลับของดิน โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยเกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งสื่อมวลชน ประมาณ 700 คน  ทั้งนี้ เพื่อที่ จะขยายผล ตลอดจนนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้กับพื้นที่การเกษตรในท้องถิ่นของตนเองได้อย่างเหมาะสม ต่อไป

                                                            .........................................................

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ