ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สานพลัง สรรสร้างความรอบรู้สู่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 1

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 256 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ สานพลัง สรรสร้างความรอบรู้สู่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 1

วันนี้ (3 ธ.ค. 63) ที่ โรงแรมดิเอมเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สานพลัง สรรสร้างความรอบรู้สู่ประชาชน เขตสุขภาพที่ 1 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการสื่อสารเพื่อสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลและบริการทางสุขภาพ  การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รวมถึงการจัดการเงื่อนไขทางสุขภาพโดยการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการถ่ายทอด องค์ความรู้ การขับเคลื่อนสู่ชุมชน และสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 ให้เกิดกลไกการทำงานเป็นองค์กรแห่งความรอบรู้ด้านสุขภาพ  ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่า ผู้ดำเนินงานในระดับพื้นที่และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการ โรงเรียน สถานพยาบาล ศาสนสถาน และในชุมชน

    รองอธิบดีกรมอนามัย นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข กล่าวว่า การดำเนินงานการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( Health literacy ) ของประเทศไทย ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศไทยด้านสาธารณสุข โดยมุ่งเน้นปัจจัยสู่ความสำเร็จ 5 ด้านได้แก่ การพัฒนา ทักษะ บุคลากรสาธารณสุข  การขับเคลื่อนงานความรอบรู้ด้านสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย การพัฒนาเครื่องมือและกลไกการทำงาน  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยประชาชนทุกกลุ่มวัยมีทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือบุคลากรสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ประชาชนทุกกลุ่มวัย ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานควรเร่งรัดการขับเคลื่อนตามแนวทางองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
/////////////////////////////
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม // ภาพ-ข่าว 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 
3 ธันวาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ