ปลัดมหาดไทยมอบสมุดประจำตัวฯ คทช. แก่ราษฎรชาวน่านแก้ปัญหาการทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 191 ครั้ง

                  วันนี้ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน  โดยมีผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวม จำนวน 1,000 ราย สมุดประจำตัวฯ คทช. 1,787 เล่ม รวมเนื้อที่โดยประมาณ 8,582-1-18 ไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ ป่าน้ำยาวและป่าน้ำสวด

                นายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ชาวจังหวัดน่าน มีปัญหาไม่มีที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย และเมื่อไม่มีเอกสารสิทธิ์ ทำให้ราชการไม่สามารถเข้าไปดำเนินการพัฒนาได้ รัฐบาลได้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาขับเคลื่อนทำให้ราษฎรที่ไม่มีที่ดินทำกิน-ยากจน ได้มีที่ดินทำกินอย่างถูกกฎหมาย ควบคู่กับการดูแลรักษาป่าอย่างยั่งยืน จึงเป็นที่มาของการมอบสมุดประจำตัวแก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในวันนี้  ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ4 ตำบล  ได้แก่ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จำนวน 413 เล่น 357 ราย เนื้อที่ 2,110 -3-44 ไร่ ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จำนวน 28 เล่ม 24 ราย เนื้อที่ 169-3-70 ไร่ ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จำนวน 224 เล่ม 158 ราย เนื้อที่ 1,518-1-35 ไร่ และตำบลยอด  อำเภอสองแคว จำนวน 1,122 เล่ม 461 ราย เนื้อที่ 4,783-0-35 ไร่ รวมทั้งสิ้น 8,582-1-18 ไร่ โดยมีการมอบสมุดประจำตัวฯ คทช. ให้แก่ตัวแทน จำนวน 20 ราย สำหรับการจัดที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ชุมชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดน่าน ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สมดุล เป็นธรรมชาติและยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการจัดที่ดินทำกินให้แก่ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

.......................................................

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
บรรณาธิการ : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ