จ.ลำปาง ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 187 ครั้ง

ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ร่วมแสดงความน้อมสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเหล่าบรรดาข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พร้อมนำกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี ประกอบพิธีถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อร่วมน้อมเกล้าฯ แสดงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ร่วมน้อมสำนึกรำลึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงมีพระบรมราชคุณูปการต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติด้วยความวิริยะอุตสาหะ ทรงตรากตรำพระวรกายเสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความสุขสบายมาตลอดรัชสมัย โดยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์สมบัติ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการอย่างมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ด้วยทรงพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ได้อุทิศพระราชทรัพย์ไปในโครงการพัฒนาประเทศหลายต่อหลายโครงการ ทั้งทางด้านเกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข การส่งเสริมอาชีพ ทรัพยากรน้ำ สวัสดิการการคมนาคม และสวัสดิการสาธารณะ พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียน องค์การ และมูลนิธิต่างๆ มากกว่า 1,000 แห่ง และที่สำคัญยิ่งทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทั่วทุกภูมิภาค ไม่เว้นแม้ตามพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญ ซึ่งนอกจากจะได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรและรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนอันแท้จริงของแต่ละพื้นที่แล้ว ยังทรงพระราชทานความช่วยเหลือ ทรงนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาใช้ในการแก้ไขปัญหาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ซึ่งครอบคลุมในหลากหลายด้าน รวมแล้วกว่า 4,700 โครงการ โดยทุกโครงการล้วนเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าไปสู่ความอย่างยั่งยืน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้พสกนิกรชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความผาสุกและมั่นคงในทุกสถานการณ์ของบ้านเมือง แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่ทุกโครงการตามพระราชดำริน้อยใหญ่ยังคงผลิดอกออกผลและให้ความร่มเย็น พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ ยังคงเปรียบดุจดั่งแสงสว่าง ที่คอยชี้นำแนวทางในการดำรงชีวิตแก่ปวงพสกนิกร และจะยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของเหล่าปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ จังหวัดลำปางและหน่วยงานทุกภาคส่วน ตลอดจนพสกนิกรชาวลำปางทุกหมู่เหล่า จึงได้พร้อมใจร่วมกันประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทั้งนี้เพื่อน้อมสดุดีพระเกียรติคุณ ร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระเมตตาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาล ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ