อมตะ สุขพันธ์ เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจังหวัดแม่ฮ่องสอน คว้ารางวัลเกษตรกรดีเด่นในเวทีประกวดเกษตรกรรักบ้านเกิด ครั้งที่ 12 ชูแนวคิด "การเกษตรเพื่อการส่งออก"

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 7 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 509 ครั้ง

           นายอมตะ สุขพันธ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัน-อ๊อฟ คอฟฟี่ ฟาร์มสเตย์ จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น ในเวทีประกวดเกษตรกรรักบ้านเกิด ครั้งที่ 12 ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและแปรรูปกาแฟครบวงจร รวมถึงธุรกิจฟาร์มสเตย์ที่เป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ พร้อมให้ความรู้เรื่องกาแฟครบวงจร โดยนายอมตะ เปิดเผยว่า เพราะรักในธรรมชาติ ชื่นชอบอากาศที่บริสุทธิ์ จึงหันมาทำอาชีพเกษตรกร อยากเห็นเกษตรกรไทยมีความรู้ด้านการปลูกกาแฟ และมีรายได้จากการปลูกกาแฟในพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ มองเห็นโอกาสที่จะสร้างให้กลุ่มเกษตรกรมีอาชีพ มีรายได้ มีความภาคภูมิใจในผืนแผ่นดิน ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์กาแฟคุณภาพออกสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้เมล็ดกาแฟจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย และส่งต่ออาชีพให้ลูกหลานเกษตรกรไทย จากรุ่นสู่รุ่น โดยผลิตภัณฑ์ของตนนั้น เป็นกาแฟสายพันธุ์ อาราบิกา ที่รวบรวมจากเกษตรกรทั้ง 7 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านการคัดสรรตั้งแต่กระบวนการปลูก มาสู่ขั้นกระบวนการผลิตที่ใส่ใจในทุกขั้นตอน และเป็นไปตามมาตรฐาน GMP เพื่อให้ได้กาแฟอาราบิกาแท้ที่มีคุณภาพส่งตรงถึงผู้บริโภค

             สำหรับเวทีประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด"การเกษตรเพื่อการส่งออก" มีวัตถุประสงค์เพื่อเฟ้นหา สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรที่มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ ที่มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ สามารถนำบทเรียนต้นแบบไปประยุกต์และปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ปรับตัว กับกระแสการเปลี่ยนแปลง พึ่งพาตนเองได้ พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นความร่วมมือของ ดีแทค EXIM BANK กรมส่งเสริมการเกษตร และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ต้องการยกเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการผลิตอาหารและสินค้าเกษตรมาตรฐานโลก เพิ่มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกศักยภาพการผลิตเพื่อแข่งขันได้ในตลาดโลก

              นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยได้กำหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศไทยตั้งเป้าการขยายตัวอย่างเนื่อง โดยวางเป้าหมายให้เศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง ขณะเดียวกัน มีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ในตลาดโลก นำมาซึ่งรายได้ทั้งจากในและต่างประเทศ ตลอดจนมีการสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต ให้สอดรับกับการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญบนเวทีโลก มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าแนบแน่นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ถือเป็นจุดเด่นสำคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ไทยยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงด้านการเกษตรและการผลิตอาหารที่มีคุณภาพ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งออกสินค้าทางการเกษตร

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ