มาตรการบริหารจัดการน้ำ และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง....

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 821 ครั้ง

วันที่ 17 มกราคม 2563  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาเรื่องน้ำของประเทศไทยที่มีอยู่ 2 เรื่องหลัก คือ ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเกิดจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำของประเทศจำเป็นต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

       คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๗ มค.๖๓ เห็นชอบตั้งศูนย์บัญชาการน้ำเฉพาะกิจและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ ป้องกัน แก้ไข ควบคุม หรือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการ ศูนย์ดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในกรณีเกิดภาวะวิกฤต 3 ระดับ

เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลยืนยันจะดูแลเรื่องนี้อย่างดีที่สุด ซึ่งที่ผ่านมาได้เร่งรัดขุดบ่อบาดาล วางท่อส่งน้ำ ก่อสร้างโรงสูบน้ำ จัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย มุ่งเน้นการวางแผนเผชิญเหตุและแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างรอบคอบ โดยให้ความสำคัญกับการจัดสรรน้ำอุปโภคบริโภคถึงระดับครัวเรือน การเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำในแต่ละลุ่มน้ำ การดูแลแหล่งกักเก็บน้ำในระดับหมู่บ้าน ทั้งการขุดลอกคูคลองและสระน้ำ การกำจัดวัชพืชและโคลนตมในคลองส่งน้ำ การจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำครัวเรือน รวมถึงการปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่ประชาชน

       กรมชลประธาน จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาวิกฤตภัยแล้ง          ปี 2563 สำนักงานชลประทานที่ 3 โดยเกษตรกรหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำสามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อน รวมทั้งสามารถขอคำปรึกษา ปัญหาเรื่องน้ำ ได้ที่ศูนย์ฯแห่งนี้ หรือโครงการชลประทานที่อยู่ใกล้กับภูมิลำเนาได้ตลอดเวลาสำนักงานชลประทานที่ 3 มีขอบเขตในการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านตั้งแต่ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ รวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำยมบางส่วนตั้งแต่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ถึงจุดจบกับแม่น้ำน่าน     ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ และบางส่วนของแม่น้ำปิง ตั้งแต่ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงจุดบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ โดยเจ้าหน้าที่ชลประทานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดในทุกพื้นที่ เพื่อเตรียมการให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังได้เตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เครื่องจักร และเครื่องมือต่างๆ สำหรับการขุดลอกชักน้ำในบริเวณที่มีแหล่งน้ำ และรถบรรทุกน้ำ เพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือแจ้งไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาวิกฤตภัยแล้งปี 2563 ของสำนักงานชลประทานที่ 3 ได้ตลอดเวลา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.เชียงราย
บรรณาธิการ : ส.ปชส.เชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ