พล.อ.ประวิตรฯ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ตรวจราชการที่ จ.พะเยา พร้อมมอบนโยบายการบริหารจัดการกว๊านพะเยา เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 7 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 295 ครั้ง

 

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ได้ดินทางมาที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โดยมีนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนชาว อ.แม่ใจ ร่วมต้อนรับ

โอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธาน สักขีพยานในการมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนในลักษณะแปลงรวม โครงการ จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ "ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุง" อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน 10 ป่า เนื้อที่กว่า 2,000 ไร่ ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐในการดูแลรักษาและบริหารจัดการป่าไม้ใกล้หมู่บ้าน ตลอดจนให้ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้ระเบียบและกฎหมายที่กำหนด

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปติดตาม ความคืบหน้า การสร้างฝายพับได้ การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ และการขุดลอกคลองรอบหนองเล็งทราย ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีพื้นที่ประมาณไม่น้อยกว่า 5,500 ไร่ เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ ไว้ใช้เพื่ออุปโภค และบริโภค สำหรับ อำเภอแม่ใจ และอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ซึ่งรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท ในการก่อสร้างและดำเนินการ

ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางต่อไปท่าเรือวังปลาชุมชนประตูปราสาทกว๊านพะเยา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพัฒนากว๊านพะเยา การบริหารจัดการกว๊านพะเยา ทั้งการขุดลอก และขยายแก้มลิง เพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ และการบูรณะวัดติโลกอาราม ที่อยู่กลางกว๊านพะเยา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

จากนั้นรองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เพื่อประชุมติดตามการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินการการพัฒนากว๊านพะเยา ต่อรองนายกรัฐมนตรี และคณะฯ

โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การพัฒนากรพะเยา เป็นการทำงานร่วมกันของหลายส่วนราชการ การขับเคลื่อนงานจึงเห็นผลไม่ชัดเจน ขอให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนเพื่อกว๊านพะเยา มีการพัฒนา ฟื้นฟูสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในทุกมิติ อย่างเต็มศักยภาพ และเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วจึงมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ โดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊านพะเยา ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและอนุกรรมการทรัพยากรน้ำของกนช.ขึ้นมากำกับ และขับเคลื่อนแผนงานตามแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้กรมประมงและจังหวัดพะเยา หาแนวทางในการลดขั้นตอน เพื่อเร่งรัดให้การขับเคลื่อนตามแผนแม่บทมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดรูปแบบ การบริหารจัดการน้ำ การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ การเพาะปลูก และการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรมทางหลวงชนบทพัฒนาระบบเดินทางและส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา เพื่อเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดพะเยา ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรจัดการน้ำเสียกำหนดรูปแบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่โดยรอบ ให้สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียที่จะส่งผลกระทบต่อกว๊านพะเยา

นอกจากนี้ที่หนองเล็งทรายยังได้มอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพบูรณาการหน่วยงานจัดทำแผนหลัก จัดตั้งกรอบวงเงินให้ครอบคลุมการพัฒนาในทุกด้านแบบเบ็ดเสร็จ และมอบให้กรมชลประทานเร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยาทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามแผน และขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่ได้รับมอบ ให้ช่วยกันจัดการทรัพยากรน้ำในจังหวัดพะเยาให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความมั่นคง อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนชาวจังหวัดพะเยา และประชาชนทั่วไปโดยเร็ว

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ