จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 4.0

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 8 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 261 ครั้ง

วันนี้( 8 ธันวาคม 2563 ) นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน มอบวุฒิบัตรและเกียรติบัตรก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 4.0 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ 4.0 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในยุคดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดในยุคดิจิทัล ในประเด็นการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามแนวทาง HR Scorecard และเพื่อจัดทำแผนงานโครงการ และออกแบบพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสรรถนะของข้าราชการ 4.0 ที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard

การดำเนินงานตามโครงการ ในครั้งนี้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ จาก ดร.วันชาติ นภาศรี ดร.ขวัญนภา สุขคร และ ทีมงาน รวมทั้งโอกาสได้ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ประสบผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ เป็นต้นแบบในการปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมสามารถนำแนวคิดและวิธีการมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว มีข้าราชการและบุคลากรของจังหวัดลำพูน ผ่านการฝึกอบรม รวมทั้งหมด 105 คน แยกได้ ดังนี้ กิจกรรม "ข้าราชการ 4.0 กับการปรับตัวในยุคดิจิทัล" ในระหว่างวันที่ 29 และ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 83 ราย กิจกรรม " WALK RALLY ทีมพลังบวกกับกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์" ในระหว่างวันที่ 25-27 มีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 22 รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ผ่านการอบรม ต่อไป

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อธิคม จันทร์ศิริ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสำพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ