สบอ.16 จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดหลัก 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 23 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 294 ครั้ง

             ณ สวนรุกขชาติห้วยชมภู อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เวลา 10.00 น. นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีนายยิ่งยศ ทิโน นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ให้การต้อนรับ ในการนี้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่หลายหน่วยงาน เข้าร่วม สำหรับการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลัก 60 ปี การอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย และเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมประสานความร่วมมือ ส่งเสริมและรณรงค์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการ องค์กภาคเอกชน มูลนิธิ ชุมชน ตลอดจนเยาวชนและประชาชนทั่วไป

             ภายในงานมีการจัดกิจกรรมปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ถิ่น เพื่อเทิดพระเกียรติ และจัดนิทรรศการอนุรักษ์สัตว์ป่า รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ควรแก่การอนุรักษ์ การจัดกิจกรรมประกวดขบวนพาเหรด เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่า การประกวดคำขวัญและการประกวดภาพวาดระบายสีสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา", โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร, โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193, โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 และโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ ซึ่งโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดขบวนพาเหรดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าในปีนี้ ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำดิบ

             สำหรับความเป็นมาของวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ เริ่มต้นจาก เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2503 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อครั้งดำรงพระยศสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์และทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณลงพระนามในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 นับแต่นั้นมาการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม จนกระทั่งในปี พศ. 2511 รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปีเป็น "วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ" โดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่าที่จะต้องดำรงอยู่อย่างปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ สมดุลกับธรรมชาติ ป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากสัตว์ป่าสู่คน ซึ่งทั้งชุมชนและสัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย เกื้อกูล พึ่งพาอาศัยกัน และเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าในอนาคตสืบไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ