ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 28 ธ.ค. 2563
  • อ่าน : 157 ครั้ง

       เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร และพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่ห้องประชุมเอกโอชา ฮอล์ สวนอาหารเอกโอชา ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผุ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 178 คน เข้าร่วมการอบรม

        นายสุกรรณ์ คำภู ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น สำนักงานท้อถิ่นจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  ด้วยรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดเชียงราย ได้มีนโยบายสำคัญเร่งด่วนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ในปีงบประมาณ 2554 ประกอบกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษา แนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นการบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของกรม ในเขตพื้นที่จังหวัด อำนวยการ ประสานการปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอันเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ด้านการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้มีการจัดทำโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทำโครงการ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดเชียงราย โดยสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ผู้บริหารและบุคลากร ได้ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ลดการถูกร้องเรียน และถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ รับทราบแนวนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายและขั้นตอนการเสนอโครงการการ จัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ และการประสานงานในการดำเนินการจัดทำโครงการ รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชน และมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ