ร่างแผนพัฒนา 7 สาขาอาชีพ เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี).......

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 4 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 175 ครั้ง

มติครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสายอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 จำนวน 7 สาขาอาชีพ เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี) ได้แก่ โลจิสติกส์,โครงสร้างพื้นฐาน, โลจิสติกส์ซัพพลายเชน, หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนท์, อาหารและเกษตร, ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ พลังงานและพลังงานทดแทน และแม่พิมพ์

         สำหรับแผนการดำเนินการให้ศึกษาความต้องการกำลังคนทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยร่วมมือกับสถานประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนากำลังคนให้สามารถปรับตัวรับกับทักษะสมรรถนะที่ทันสมัยตามความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

        กำหนดระบบพัฒนากำลังคน โดยการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพมาเป็นแกนหลักในการกำหนดหลักสูตร ทั้งในภาคการศึกษาและหลักสูตรการอบรมในภาคอุตสาหกรรม   รวมทั้งการออกแบบการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เพื่อพัฒนากำลังคนให้ไปในทิศทางเดียวกัน และการพัฒนาเชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพกับระดับคุณวุฒิการศึกษาและการอบรม เช่น วิเคราะห์มาตรฐานอาชีพที่มีอยู่เดิมและปรับปรุงเพิ่มเติมตามความต้องการกำลังคน  

         สำหรับการจัดทำร่างฉบับดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 แต่นำแผนฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุม ครม.พิจารณาอีกครั้ง โดยได้ทบทวนและมองถึงปัญหาเรื่องการผลิตและการพัฒนากำลังคนเนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้กำชับถึงการวางแผนและการพัฒนากำลังคนต้องคำนึงถึงความต้องการของตลาดให้มากที่สุด โดยต้องทำให้เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(อีอีซี) และหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอด้วย ซึ่งแต่ละสาขาอาชีพได้ประมาณความต้องการกำลังคน เช่น สาขาวิชาโลจิสติกส์ซัพพลายเซน มีความต้องการกำลังคนถึง
6.6 ล้านคนแต่ขณะนี้มีความสามารถผลิตกำลังคนสาขาวิชานี้ได้เพียง 38,000 คนเท่านั้น

        ทั้งนี้ ร่างแผนปฏิบัติการฯ จะถูกบรรจุในแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (อีอีซี)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ