จังหวัดน่าน  เร่งตรวจคัดกรองโรคฯ แรงงานต่างด้าวป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยเด็ดขาด

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 235 ครั้ง

     ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งป้จจุบันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างต้าวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคฯ ในกลุ่มแรงงานต่างต้าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นวงกว้าง

      กระทรวงแรงงาน จึงขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบการทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้
1. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวในทุกกรณี ทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 หากฝ่าฝืนสำหรับจังหวัดที่มีการออกประกาศห้ามการเคลื่อนย้ายเข้าไปหรือออกจากพื้นที่จะมีความผิดและได้รับโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญผู้ติดโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558

2. จัดให้มีมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรค ดังนี้ (1) วัตอุณหภูมิร่างกายของแรงงานต่างด้าว หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายผิดปกติหรือพบลักษณะอาการที่ผิตปกติอื่นๆ เช่น ไอ หอบเหนื่อย ควรให้แรงงานต่างด้าวหยุดงานและรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในทันที (2) จัตหาแอลกอฮอส์เจล เพื่อใช้ในการล้างมือ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานที่ทำงาน ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออก และห้องสุขา
(3) ควบคุมให้แรงงานต่างด้าวสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงานรวมทั้งเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน 1 - 2 เมตร ตลอดจนดูแลทำความสะอาตสิ่งของและอุปกรณ์ที่ไช้งานเป็นประจำ(4) ประชาสัมพันธ์ให้แรงานต่างด้าวทราบวิธีการป้องกันโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้นด้วยตนเอง
   
ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดน่าน ข้อมูลจากสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ณ วันที่ 7 มกราคม 2564 ได้รายงานสถานการณ์แรงงานต่างด้าวในจังหวัดน่านมีจำนวนทั้งหมด 728 คน ประกอบด้วยแรงงานพม่า ลาว และกัมพูชา ตรวจหาเชื้อไปแล้ว 171 คน ส่วนแรงงานพม่าจำนวน 66 คน ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครบทุกคน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการวางแผนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่กระจายอยู่แต่ละอำเภอของจังหวัดน่าน ในระยะนี้ได้ขอความร่วมมือให้นายจ้างควบคุมแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในความดูแล ห้ามมิให้เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาดจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคฯจะคลี่คลายลง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ