จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนกลไกคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพในส่วนภาคแรงงานในกลุ่มคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 7 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 95 ครั้ง

จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนกลไกคณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคโควิด -19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพในส่วนภาคแรงงานในกลุ่มคนต่างด้าว 3 สัญชาติที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร

     นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมหารือแนวทางซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ เมีนนมา ลาว และกัมพูชา ที่อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ เมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ชั้น 6 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย 

     โดยมีความมุ่งหมายเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพในส่วนภาคแรงงาน ในกลุ่มคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักร ทั้งที่มีนายจ้าง และหรือ ไม่มีนายจ้าง ซึ่งเป็นการหารือดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ในการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจังหวัดมีแรงงานต่างด้าวกว่า 30,000 คน และมีบุคคลต่างด้าวที่ไม่เข้าอยู่ในระบบแรงงานอยู่อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนแรงงานในจังหวัดเชียงราย

     ดังนั้น จังหวัดเชียงราย จึงมอบให้คณะทำงานติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงราย นำโดย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติต่อผู้ทำงานในด้านต่าง ๆ เพื่อจัดระเบียบบุคคลต่างด้าวให้เข้ามาสู่แรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง เกิดผลดีต่อการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายของโรคริดเชื้อปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา 2019 ในส่สนของแรงงานข้ามชาติและบุคคลต่างด้าวให้ได้ผลในเชิงรูปธรรม

     สำหรับผลการหารือครั้งนี้ ได้กำหนดแนวทางในการให้ข้อมูลสร้างการรับรู้แก่แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับอนุญาตทำงานในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายกว่า 26,900 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2564) เพื่อขยายผลด้วยข่าวสารต่อยอดไปสู่บุคคลต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้เข้ามาสู่ระบบแรงงานที่ถูกกฎหมายและจัดระเบียบให้เกิดการทำงานภายใต้กฎหมายอย่างเคร่งครัด อันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง นายจ้าง และผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ โดยใช้การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและการตอบรับมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง อีกทั้ง ป้องกันการลักลอบเข้ามาของคนต่างด้าวตามแนวชายแดนไปพร้อมกันด้วย 

     โดยกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศ ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 อนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 และกระทรวงแรงงานได้ออกประกาศ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 อนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ