เกษตรลำพูน ลงพื้นที่ประเมินการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system)

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 127 ครั้ง

          นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ ดร.ประหยัด มะโนพะเส้า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ ศพก. ซึ่งเป็นโครงการนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องมีการบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานจากทุกหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้ ศพก. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการให้บริการทางการเกษตร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ นอกจากนี้ที่สำคัญ ยังเป็นเป็นกลไกในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาการเกษตรในพื้นที่

          นอกจากนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ยังได้ร่วมตรวจประเมิน ระบบส่งเสริมการเกษตร หรือ T&V system ซึ่งเป็นระบบฝึกอบรมเยี่ยมเยียน ที่ได้มีการนำมาปรับปรุงมุ่งให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ทุกระดับทั่วประเทศ ให้สามารถปฏิบัติและดำเนินภารกิจให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งระบบดังกล่าวจะมีองค์ประกอบหลัก คือ ระบบปฏิบัติการ หรือ ระบบการทำงานในพื้นที่ และระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเยี่ยมเยียนและถ่ายทอดความรู้ ในการนี้มีนางสุทิน  ดีอุโมงค์ รักษาการเกษตรอำเภอบ้านธิ , นางสาวกังสดาล ชัยยศ เกษตรอำเภอเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้ข้อมูลการประเมิน

          สำหรับประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ศพก. จะประเมิน เกษตรกรต้นแบบเจ้าของ ศพก. 1 ราย เกษตรกรผู้ใช้บริการ ศพก. 30 ราย และประเมิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ศพก.ระดับอำเภอ 1 ราย เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญของ ศพก.ต่อการพัฒนาการเกษตร ของชุมชน รวมถึงต่อตัวเจ้าของ ศพก.ว่าได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์เรียนรู้อย่างไรบ้าง ต้นทุนการผลิตลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ