สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จัดประชุมสื่อสารทิศทางและนโยบายการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 180 ครั้ง

     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน มุ่งขับเคลื่อนแนวนโยบายเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการ “พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายสามารถดำเนินงานจนบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดได้

     เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมสื่อสารทิศทางและนโยบายพัฒนาชุมชน ประจำปี 2564 และมอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดน่าน ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาในเชิงพื้นที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างความสุขให้กับประชาชน โดยมีพัฒนาการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่พัฒนาและอาสาพัฒนา (อสพ.) ของจังหวัดน่าน จำนวน 98 คน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการนำแนวนโยบายที่สำคัญทั้งหมดไปขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดน่านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนมุ่งดำเนินงานขับเคลื่อนองค์กรเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการ“พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565”
ณ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน 

      ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในรอบปีที่ผ่านมาสถานการณ์ของประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อกระบวนงานของกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลในหลายเรื่อง เช่น ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสภาวะวิกฤต เป็นต้น อีกทั้ง ยังได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่โปร่งใส และมีมาตรการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานด้วย

      ในโอกาสนี้ ได้มอบโล่ ให้นางพิมพกานต์ สอนศิริ นักจัดการทั่วไปชำนาญการ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกที่เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ