จัดหางานพะเยา แนะ นายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการขออนุญาตฯ ให้คนต่างด้าวทำงานตามกฎหมาย กรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด 19 ระลอกใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 21 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 88 ครั้ง

     นายจันทร์รัตน์ รัตนจันทร์ จัดหางานจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเลี่ยงการนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมจัดหางาน แนะนำให้นายจ้าง/สถานประกอบการ ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเพื่อขอใบอนุญาตทำงานและจัดทำทะเบียนประวัติคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ดังนี้

     คนต่างด้าวที่มีนายจ้าง/สถานประกอบการ ประสงค์จ้างงานรวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี โดยนายจ้างดำเนินการแจ้งรายชื่อคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564,  ให้คนต่างด้าวเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19  ตรวจสุขภาพโรคต้องห้าม และซื้อประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยต้องดำเนินการภายในวันที่ 16 เมษายน 2564,  นายจ้างชำระค่าคำขอและธรรมเนียมการอนุญาตทำงานผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,900 บาท และยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564, คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานจะต้องไปจัดทำทะเบียนประวัติฯ ตามขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

     ส่วนคนต่างด้าวที่ยังไม่มีนายจ้าง/สถานประกอบการจ้างงาน รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ให้คนต่างด้าวดำเนินการยื่นเอกสารหลักฐานและรูปถ่าย ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมี 4 ภาษา คือ ไทย กัมพูชา ลาว เมียนมา ระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564, คนต่างด้าวใช้แบบแจ้งข้อมูลบุคคลเข้ารับการตรวจคัดกรองโควิด 19 และตรวจสุขภาพโรคต้องห้ามและซื้อประกันสุขภาพเป็นระยะเวลา 2 ปี ดำเนินการภายในวันที่ 16 เมษายน 2564,  คนต่างด้าวที่ผ่านการตรวจโรคจะต้องไปจัดทำทะเบียนประวัติฯ ตามขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ( คนต่างด้าวจะได้รับทำทะเบียนประวัติ (ทร 38/1) เป็นหลักฐาโดยที่ยังไม่ได้รับบัตรสีชมพู), คนต่างด้าวหานายจ้างและทะเบียนรายชื่อคนต่างด้าวกับกรมการจัดหางาน และใช้บัตรรายชื่อจากกรมจัดหางาน ชำระเงินค่าคอขอและค่าธรรมเนียมฯ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส และธนาคารกรุงไทย จำนวน 1,900 บาท และให้นายจ้าง ยื่นคำขออนุญาตทำงานฯ ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 13 กันยายน 2564, คนต่างด้าวไปปรับปรุงประวัติฯ ตามขั้นตอนกระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

     หากนายจ้าง/สถานประกอบการหรือคนต่างด้าวมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 0-5488-7263 หรือแฟนเพจ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ