ม.พะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า โครงการยุวชนอาสา ณ อำเภอจุน และ อำเภอเชียงคำ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 23 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 129 ครั้ง

           รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการยุวชนอาสา ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิตนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 ที่เรียนรู้ในชุมชน 1 ภาคเรียน (4 - 5 เดือน) ร่วมทำงานกับชุมชน โดยผนวกให้เข้ากับกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งเป็น 4 อำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้แก่ อำเภอแม่ใจ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอจุน และอำเภอเชียงคำ

            โดยในช่วงเช้าของวันเดียวกัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมตณะ ลงพื้นที่ ณ วันศรีปิงเมือง ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ติดตามความก้าวหน้าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโครงการ การพัฒนาทักษะนวัตกรชุมชนสำหรับนิสิตด้วยการปฏิบัติจริงอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนชาวนาเพื่อแก้ปัญหาความยากจนในชุมชนตำบลเวียงลอ โดยโครงการนี้จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาองค์ความรู้วิชาชีพ ทักษะความจำเป็น เพื่อให้นิสิตสามารถประยุกต์และทำงานร่วมกับชุมชนได้ ทั้งนี้เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ชุมชนจะสามารถพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืนได้โดยองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นได้ ทั้งนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมขับเคลื่อนชุมชนตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “ดำรงชีวิตด้วยปัญญา ประเสริฐที่สุด” ซึ่งจะสามารถนำพาให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนได้ในอนาคต และพร้อมติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

            หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมคณะ ลงพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ติดตามความก้าวหน้าของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในโครงการ การพัฒนานวัตกรรมกับการแก้ปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนและการจัดการการเงิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนิสิตในการเป็นนวัตกรเพื่อแก้ปัญหาชุมชนพร้อมพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทางสังคมที่แก้ปัญหาด้านสวัสดิการชุมชนและจัดการการเงินได้ พร้อมทั้งพัฒนาให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการได้ และชุมชนสามารถจัดการการเงินในชุมชนได้อย่างคล่องตัว โดยมีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อชุมชน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงการใช้งานและสะดวกรวดเร็วในการทำงานภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

            ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยืน มหาวิทยาลัยพะเยาพร้อมขับเคลื่อนการทำงานด้วยองค์ความรู้ทางด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัย ผนวกให้เข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่นจากองค์ความรู้ของชุมชน ที่จะสามารถจับมือกัน ก้าวต่อไปให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนานิสิตและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ