มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียวปี 2563 ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 118 ครั้ง

4 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  มุ่งลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย จนทำให้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวในระดับดีเยี่ยม และระดับดีมาก ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว ปี 2563 ของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ..//

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง)   และระดับดีมาก  (G เงิน) ตามโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว  ปี 2563  ของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม   ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ในปี 2563  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีหน่วยงาน ที่ขอเข้ารับการประเมิน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักหอสมุด(เพื่อต่ออายุ)  สำนักงานมหาวิทยาลัย (เพื่อต่ออายุ) คณะวิทยาศาสตร์(ครั้งแรก) และคณะสารสนเทศและการสื่อสาร(ครั้งแรก) โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ซึ่งคณะกรรมการได้ทำการตรวจประเมินตามเกณฑ์ใน 6 หมวด ได้แก่ การกำหนดนโยบายและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก  การใช้ทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของเสีย สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน และ การจัดซื้อจัดจ้าง โดย สำนักหอสมุด และสำนักงานมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยที่เพิ่งเข้ารับการประเมินครั้งแรก  ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมเช่นกัน สำหรับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เข้ารับการประเมินครั้งแรกได้รับรางวัลระดับดีมาก  (G เงิน) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จะได้จัดมอบโล่รางวัลอย่างเป็นทางการให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ