ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความระดับจังหวัด "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 28 ม.ค. 2564
  • อ่าน : 101 ครั้ง

ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความระดับจังหวัด "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

          วันนี้ (28 ม.ค. 2564) ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความระดับจังหวัด โดยกองทุนการออมแห่งชาติ จัดการประกวดเรียงความภายใต้โครงการส่งเสริมการออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กลุ่มนักเรียนในสถานศึกษา ในหัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต" เพื่อส่งเสริมวินัยการออมและการปลูกฝังให้เยาวชน ตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการวางแผนทางการเงิน รวมถึงสามารถต่อยอดการดำเนินการใน พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ทั้งนี้คณะกรรมการตัดสินการประกวดเรียงความในระดับจังหวัด ได้ดำเนินการพิจารณาผลงานการประกวดเรียงความ ในระดับอำเภอ และระดับจังหวัดเสร็จสิ้น และส่งผลงานการประกวดทั้งหมดให้กองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อให้คณะกรรมการตัดสินระดับประเทศพิจารณาต่อไป ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติ ได้รวบรวมผลคะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินระดับประเทศในทุกประเภทเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดเรียงความในระดับจังหวัด โดยรายชื่อผู้ได้รับรางวัลโครงการประกวดเรียงความ ได้แก่ 1. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด นายกวินภพ นพมาศนิรันดร์ โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ 2. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด นางสาวนงลักษณ์ สุดปลายฟ้า โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 3. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด นางสาวรัญธิดา รังสรรค์ศิลป์ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 4. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด นางสาวฐิติพร พนาร่มรื่น โรงเรียนสบเมยวิทยาคม 5. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด นางสาวกนกพร ทองอุบลพรรณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ