น่านส่งข่าวจังหวัดน่านประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 29 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 646 ครั้ง

                       วันนี้ (29 ม.ค. 63) นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน  ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 3 เพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน  โดยมีนายนายนิธิวัชร์  ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ ในระดับจังหวัด อำเภอ  เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

                    ตามที่จังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดน่าน รวมถึงคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ ตามโครงการและภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้มอบหมายให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ เป็นเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพรองในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานด้านจิตอาสาของส่วนราชการหน่วยงานองค์กรต่างๆ ตลอดจนซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประจำส่วนราชการ อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้นำไปถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  สำหรับการดำเนินงานของศูนย์จิตอาสาพระราชทานจังหวัดน่านปัจจุบันมีผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่จำนวน 58,672 คน ข้อมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2563 และศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในพื้นที่จังหวัดน่านไปแล้วทั้งสิ้น 636 กิจกรรม มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมทั้งสิ้น 93,973 คนและมีพื้นที่ได้รับประโยชน์จำนวน 553 แห่งในพื้นที่จังหวัดน่าน              

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
บรรณาธิการ : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ