ขนส่งลําพูน ยืนยัน 19 ก.พ.64 เป็นต้นไป การขอใหม่และขอใบขับขี่รถทุกชนิด ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เพื่อเช็คสมรรถภาพความพร้อมร่างกายของผู้ขับรถ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 136 ครั้ง

          นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลําปาง รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดลําพูน เปิดเผยว่า ภายหลังจากกฎกระทรวง การขอ และการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ.2563 ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีสาระสําคัญในเรื่องของใบรับรองแพทย์ที่ต้องใช้ประกอบเป็นหลักฐานในการดําเนินการ ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้น ไม่มีโรคประจําตัว หรือไม่มีสภาวะของโรคที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่า อาจเป็นอันตรายขณะขับรถตามที่แพทยสภากําหนด และไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟันเฟือน

          ซึ่งในส่วนนี้กรมการขนส่งทางบกได้ประสานความร่วมมือกับแพทยสภา ในการกําหนดโรค หรือสภาวะของโรคที่ต้องห้าม ในการขอรับใบอนุญาตขับรถ และจะวาง แนวทางในการตรวจรับรองของแพทย์กับแพทยสภาให้เรียบร้อย ก่อนกฎกระทรวงจะมีผลใช้บังคับ เพื่อให้สามารถ คัดกรองผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ให้ขับขี่รถได้อย่างปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนส่วนรวม

          นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กฎกระทรวงดังกล่าวยังกําหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะ ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบในการดําเนินการอีกด้วย ซึ่งแต่เดิมการต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถไม่มีการกําหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์ แต่ด้วยข้อเท็จจริงสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถ ย่อมมีการ เปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น และอาจมีโรคประจําตัว หรือมีสมรรถภาพของร่างกายที่บกพร่องจนไม่สามารถ ขับรถได้ จึงกําหนดให้ต้องมีใบรับรองแพทย์มาประกอบในการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

          ทั้งนี้ ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ และขอต่อใบอนุญาตขับรถ ควรแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอใบรับรองแพทย์ให้ชัดเจน เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรอง แพทย์ให้ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์การนําไปใช้ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ผู้ที่ต้องการขอรับ และขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2522 ต้องมีใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการดําเนินการด้วย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-5352-5548 ต่อ 106 หรือ 0-5352-5551

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ