มทร.ล้านนา ลำปาง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 137 ครั้ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่อำเภอห้างฉัตร เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร

 

 (2 กุมภาพันธ์ 2564) ที่เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้กับประเทศ ได้แก่ อาจารย์สมเกียรติ  ตันตา หัวหน้าโครงการ อาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี กรรมการและเลขานุการฯ เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ตำบลห้างฉัตร

ทั้งนี้ ขอบเขตและลักษณะการจ้างงานในโครงการ อาทิ การวิเคราะห์ข้อมูล การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ เช่น การยกระดับสินค้า OTOP การสร้างและพัฒนา Creative Economy เช่น การยกระดับการท่องเที่ยว และอื่นๆ การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมของชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน เป็นต้น โดยการจ้างงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้ว มีระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึง มกราคม 2565

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ