จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมแผน “ชิงเผา” ก่อนเกิดไฟป่าใน 12 หมู่บ้าน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 197 ครั้ง

              ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดแผนการบริหารจัดการวัสดุเชื้อเพลิงได้แก่ การจัดให้มีการเผาเศษใบไม้และเศษวัสดุการเกษตร หรือที่เรียกว่า การชิงเผาก่อนเกิดไฟป่า ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอปาย จำนวน 3 หมู่บ้าน ตำบลเมืองแปง หมู่ที่ 4 หย่อมบ้านเหมืองแร่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยหมี หมู่ที่ 8 บ้านแกงหอมใหม่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 หมู่บ้าน ตำบลห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านห้วยโป่ง อำเภอแม่ลาน้อย จำนวน 1 หมู่บ้าน ตำบลแม่ลาน้อย หมู่ที่ 6 บ้านแม่แลบ อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลแม่สะเรียง หมู่ที่ 3 บ้านแพะเด่นมะห้าตำบลแม่ยวม หมู่ที่ 1 บ้านน้ำดิบ ตำบลป่าแป๋ หมู่ที่ 4 บ้านช่างหม้อ ตำบลแม่เหาะ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยปลากั้ง อำเภอสบเมย จำนวน 3 หมู่บ้าน ตำบลกองก๋อย หมู่ที่ 4 บ้านแม่แพน้อย ตำบลป่าโป่ง หมู่ที่ 3 บ้านต้นงิ้ว และหมู่ที่ 7 บ้านห้วยกุ้ง

                ทั้งนี้ ขอเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ที่จะ “ชิงเผาก่อนเกิดไฟป่า” ถือปฏิบัติดังนี้

1.มีขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 50 ไร่ต่อแปลง และให้ดำเนินการจัดทำแนวกันไฟรอบบริเวณ ให้มีความกว้างอย่างน้อย 4 เมตร หรือตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และต้องมีการดูแลทุก 15 วัน

2.อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในพื้นที่ ให้จัดเตรียมกำลังคนและเครื่องมือในการดับไฟให้พร้อม และเพียงพอต่อการควบคุมไฟหากเกิดการลุกลามของไฟออกนอกเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาตามหลักวิชาการ

3.หากวันใด มีเหตุที่ไม่สามารถบริหารจัดการเชื้อเพลิงได้ เช่น ฝนตก ให้อำเภอปรับปรุงแผนตามความเหมาะสม แล้วแจ้งแผนมายังศูนย์ Warroom จังหวัด

4.ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตลอดทั้งเดือน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดพื้นที่จัดทำแนวกันไฟครอบคลุมทั้งป่าสงวนแห่งชาติ (กรมป่าไม้) และป่าอนุรักษ์ (กรมอุทยานฯ) ร่วมความยาว 3,737 กิโลเมตร

5.เพื่อเป็นการลดการเผา ควบคู่กับการบริหารจัดการจัดการเชื้อเพลิงโดยการชิงเผาตามหลักวิชาการจังหวัดแม่อ่องสอนได้กำหนดมาตรการการนำวัสดุเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ เช่น การอัดก้อนใบไม้แห้งเพื่อส่งขายให้โรงงานถ่านอัดแท่งชีวมวล การทำจานใบไม้ การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การไถกลบตอซัง และการอัดซังข้าวโพด เพื่อเป็นอาหารสัตว์และเชื้อเพลิงชีวมวล หากหมู่บ้านใดสนใจสามารถติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด หมายเลข 053-611-995 หรือ นายอำเภอทุกอำเภอ

            **หากพบเห็นไฟป่าที่ไม่ใช่การบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามแผนสามารถแจ้งเหตุหรือหากมีข้อสังสัย ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ศูนย์ Warroom ไฟป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 053 611 995 ตลอด 24 ชั่วโมง **

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ