พช.ฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก-หนอง-นา ตำบลแม่สูน

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 110 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบพื้นที่กลุ่มเป้าหมายโครงการโคก-หนอง-นา ตำบลแม่สูน หมู่ 5 และ 14 ตำบลเวียงหมู่ 6 และ หมู่ 4

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง นำโดยนายกิจจา นิรภูมิ พัฒนาการอำเภอฝาง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ลงพื้นที่ไปยังบ้านร้องอ้อ หมู่ 5 บ้านสันติพัฒนา หมู่ 14 ตำบลแม่สูน บ้านสันทรายคองน้อย หมู่ 6 และบ้านสวนดอก หมู่ 4 ตำบลเวียง อำเภอฝาง เพื่อติดตาม ตรวจสอบพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมายโครงการโคก-หนอง-นา ปีงบประมาณ 2564 และเก็บรวมรวบข้อมูลนำเสนอความคืบหน้าต่อจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการให้แก่ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบ โดยโครงการโคก-หนอง-นา นั้นเป็นการจัดการพื้นที่การเกษตรแบบผสมผสาน เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆ โคก-หนอง-นา จึงเป็นกิจกรรมที่ให้ธรรมชาติ จัดการตัวมันเองโดยมี มนุษย์เป็นส่วนส่งเสริมให้สำเร็จเร็วขึ้นอย่างเป็นระบบ และเป็นโครงการที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของคนในพื้นที่อำเภอฝาง ช่วยให้ชุมชนมีรายได้ มีอาหาร สามารถพึ่งพาตนเองและแบ่งปันคนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ