อบจ.ลำปาง ติดตาม/ประเมินผลการปรับปรุงขยายหน่วยบริการห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยวิกฤต รพ.เกาะคา

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 130 ครั้ง

นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์ก่ำ ผู้อำนวยการกองคลัง นายวุฒินันท์ อรรคเดโช หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง นายจักพงศ์ คำอักษร รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมประชุม ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานให้ผู้ป่วยห้องผ่าตัดและหอผู้ป่วยวิกฤตโรงพยาบาลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยนางสุมิตรา โยธา ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลเกาะคา  อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสนับสนุนงบประมาณแก่โรงพยาบาลเกาะคาเพื่อดำเนินการปรับปรุงขยายหน่วยบริการห้องผ่าตัด และหอผู้ป่วยวิกฤต รวมทั้งเพื่อจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยก๊าซเอทธิลินออกไซด์ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง เพื่อให้ทางโรงพยาบาลเกาะคามีสถานที่ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่สะอาด ปราศจากเชื้อ เพียงพอ และพร้อมใช้สำหรับผู้รับบริการรักษาพยาบาลต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ