พช.ฝาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 121 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแม่ข่า หมู่ 5 ตำบลแม่ข่า

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฝาง โดย นางสาวกิ่งเทียน ธรรมปัญโญ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลแม่ข่า ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ข่า หมู่ 5 ตำบลเแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มเพื่อการผลิต การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ