ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานวันคนพิการสากลและสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2564 มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 136 ครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดงานวันคนพิการสากลและสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2564 มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการเปิดงานวันคนพิการสากลและสมัชชาคนพิการ ประจำปี 2564  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาด คนพิการ ครอบครัว ผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ สถาบันการศึกษา เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน 
ซึ่งนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันที่สมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ได้รับรองแผนปฏิบัติการโลก ว่าด้วยเรื่องคนพิการและเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมประจักษ์ ซึ่งทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและให้การยอมรับคนพิการในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม โดยในปี 2564 ได้กำหนดประเด็นหลักคือ “มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”ซึ่งการจัดงานในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูสังคมให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ และดีขึ้นกว่าเดิม โดยกำหนดแนวทางการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น รวมไปถึงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจสังคม โดยคำนึงถึงทุกกลุ่มในสังคมรวมถึงคนพิการจะต้องเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน การแสดงจากนักเรียนศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาผู้พิการ และรับชมวิดีทัศน์สารจากนายยกรัฐมนตรีเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2564  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ สถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ องค์การด้านคนพิการที่ได้รับรองมาตรฐานองค์กรคนพิการต้นแบบ พิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่ผู้พิการจำนวน 10 ราย มอบอุปกณ์รถสามล้อชนิดมือโยก จำนวน 5 คัน ให้คนพิการ มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมถรรภาพคนพิการ จำนวน 10 ราย และมอบใบประกาศเกียรติคุณคนพิการต้นแบบ จำนวน 3 ราย  และนิทรรศการแสดงผลงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน ศรัทธา
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ