สำนักงานกองทุนยุติธรรม พร้อมสนับสนุนโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายทุกภาคส่วน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.พ. 2564
  • อ่าน : 181 ครั้ง

สำนักงานกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ให้กับผู้ที่สนใจ ได้แก่ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กรเอกชน หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา (โดยผู้เสนอโครงการต้องมีบทบาทเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) โดยโครงการที่สามารถของบสนับสนุนได้แก่

   1.โครงการเผยแพร่หรือการอบรมความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม

   2.โครงการที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับการส่งเสริมสิทธิและหน้าที่ แก้ไขปัญหาเรื่องการละเมิดสิทะิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน

   3.โครงการให้ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนที่เป็นนวัฒกรรมใหม่

   4.โครงการใ้ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชนอื่นๆ ที่อนุกรรมการเห็นสมควร

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อยื่นคำขอได้ที่ สำนักงานกองทุนยุติธรรม บริเวณ ชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ถนนแจ้งวัฒนะ หรือ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวอัญชลิกา ครองเกษร
บรรณาธิการ : นายนวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ