จังหวัดลำปาง ประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 100 ครั้ง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลําปาง หน่วยงานภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 2 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลําปาง ศาลากลางจังหวัดลําปาง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 สํานักนายกรัฐมนตรีได้ประกาศการถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกําหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสําคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสําคัญที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเป็นเครื่องมือในการวัด ความรู้ ทักษะฝีมือ และทัศนคติในการทํางาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สูงขึ้น และเปิดโอกาสให้ตนเองในการได้รับการปรับขึ้นค่าจ้าง สวัสดิการ หรือความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่การงาน อีกทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนั้น ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพและผลิตภาพในการผลิตสินค้าและบริการ สร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

สําหรับการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งนี้ เพื่อถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และมีการจัดแสดงนิทรรศการวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ