สปข.3 หารือวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 2 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 187 ครั้ง

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมหารือเพื่อวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่

ที่ห้องประชุม 1 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางเหมือนใจ วงค์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการหารือวางแนวทางในการประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวมัณฑนา อาษากิจ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ พันเอก พงษ์ยุทธ งามเกษม ผู้แทนศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า นายสมคิด ปัญญาดี ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินการให้เป็นรูปธรรม รวมถึงนำเสนอการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง จากหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งเป็นสื่อที่รับฟังเสียงสะท้อนของภาคประชาชน

ทั้งนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยบูรณาการหน่วยงานสื่อในสังกัด สปข.3 และหน่วยงานภายนอก ในการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันภาคเหนือ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยได้รับงบประมาณจากโครงการประชาสัมพันธ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควัน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ