จังหวัดลำปาง ขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 102 ครั้ง

วันที่ 4 มีนาคม 2564  จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564  ที่โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง  เพื่อทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการขับเคลื่อนแผนดังกล่าวและนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  2564  โดยมี  นายจำลักษณ์  กันเพ็ชร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายจังหวัดลำปางกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”

        นายประทีป  มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า สืบเนื่องจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้สนับสนุนให้คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2560-2564 โดยในแผนดังกล่าวได้กำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียม จึงเน้นการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน           ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รวมถึงการให้โอกาส การให้เกียรติ การให้กำลังใจ     แก่คนพิการ ส่งเสริมความเสมอภาค เป็นธรรมสามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ได้จริง

 

        การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดลำปาง , ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดลำปาง , มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาลำปาง , สมาคมคนพิการจังหวัดลำปาง  ,องค์กรเครือข่ายคนพิการจังหวัดลำปาง          จำนวน 200 คน  โดยมีกิจกรรม  บรรยายหัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้าน        คนพิการ ประจำปี 2564”  โดย นายประทีป มูลเภา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง การเสวนาขับเคลื่อนงานด้านองค์กรคนพิการ สู่การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทุกประเภท” และการแบ่งกลุ่มการจัดทำโครงการแยกตามยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  ภายใต้ แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดลำปาง    ฉบับที่ 3 พ.ศ.2564 - 2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชุติกาญจน์ เหล่าชัย
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ