ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 136 ครั้ง

            พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาฯ พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

         ประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้หมู่บ้านในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 11 เส้นทาง โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ , โครงการปรับปรุงเส้นทางในหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน (พมพ.) โดย ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน , การจัดตั้งหมู่บ้านให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ของ หมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน , และการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ ของราษฎร ในโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนฯ และ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนฯ โดยโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน

         ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ของประธานคณะที่ปรึกษาโครงการฯ ในครั้งนี้ มีกำหนดการระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 โดยจะมีการเดินทางไปตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บ้านปางคอง หมู่ที่ 12 ตำบลนาปู่ป้อมอำเภอปางมะผ้า , บ้านผาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลปางมะผ้า อำเภอปางมะผ้า , บ้านหัวลาง หมู่ที่ 6 ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า และโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 บ้านศาลาเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ