ครม. เตรียมออกมาตรการเข้ม เอาผิดครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 4 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 156 ครั้ง

คณะรัฐมนตรี เตรียมออกมาตรการเข้ม เอาผิดครูล่วงละเมิดทางเพศนักเรียน โดยปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้เร่งหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทำชำเรา และการล่วงละเมิดทางเพศ ทั้งนี้กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยมีข้อสรุปดังนี้

1. เห็นควรให้มีการสร้างเจตคติ และการระมัดระวังตนเอง เพื่อป้องกันการกระทำความผิด จากพฤติกรรมที่มีลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ สร้างกลไกการเฝ้าระวังร่วมกับเครือข่ายในระดับชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ ปลูกฝังการเคารพสิทธิตนเองและผู้อื่น

2. ให้คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) พัฒนาแนวทางปฏิบัติสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสียหาย ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ เชื่อมโยงข้อมูลนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

3. ให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) รับไปพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการการส่งต่อ เรื่องร้องทุกข์และการรับแจ้งเหตุ โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์หรือแจ้งเหตุกลาง

4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยเพิ่มเติมโดยละเอียดอย่างเร่งด่วน เกี่ยวกับมาตรการการดำเนินการทางวินัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ล่วงละเมิดทางเพศแก่นักเรียน และเห็นควรให้คณะกรรมการนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวด้วย

5. ศึกษาอย่างละเอียดรอบคอบ ประเด็นการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศไม่ควรมีอายุความ และการกำหนดค่าเสียหายในลักษณะที่เป็นค่าเสียหายเชิงลงโทษ

6. การนำเสนอของสื่อเกี่ยวกับข่าวการข่มขืน เห็นควรให้มีการศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการนำเสนอ “สื่อข่าว” หรือ “สื่อบันเทิง” ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจัดทำคู่มือมาตรฐานและแนวทางที่เหมาะสมของสื่อมวลชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ