จังหวัดพะเยา กำหนดสถานที่สำหรับใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 44 ครั้ง

    นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับความเห็นชอบแผนบูรณาการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 โดยขอความร่วมมือแจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดถือปฏิบัติตามแผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งในกระบวนการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่สามารถดำเนินการและได้ข้อสรุปในทันที รวมถึงกรณีเจ้าหน้าที่ที่มีความเห็นไม่ตรงกันและจำเป็นต้องหาที่พักให้กับผู้ถูกสัมภาษณ์ ซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข้อเท็จจริง นำไปสู่การบ่งชี้สถานะของผู้ถูกสัมภาษณ์ และกำหนดให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด สำรวจและจัดทำบัญชีสถานที่สำหรับใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป และสถานที่สำหรับดูแลบุคคลที่ทีมสหวิชาชีพมีความเห็นขัดแย้งหรือรอการวินิจฉัย เพื่อให้การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 ประกอบกับมติในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และแผนบูรณาการการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

    จังหวัดพะเยา จึงได้กำหนดสถานที่สำหรับใช้ในการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จำนวนมากกว่า 10 คนขึ้นไป และเป็นสถานที่สำหรับผู้ดูแลบุคคลที่ทีมสหวิชาชีพมีความเห็นขัดแย้งหรือรอการวินิจฉัย ดังนี้ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองพะเยา ,ศาลาการฝึกอบรมวัดห้วยบง  อำเภอเมืองพะเยา,อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลแม่กา,ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรภูกามยาว,แฟลตตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ,บ้านพักข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรภูซาง ,ห้องสอบปากคำเด็ก สถานีตำรวจภูธรดอกคำใต้ ,ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรแม่ใจ ,อาคารเรือนแถว สถานีตำรวจภูธรจุน ,บ้านพักหลังสถานีตำรวจภูธรปง และที่ทำการสถานีตำรวจภูธรเชียงม่วน (หลังเก่า)

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
บรรณาธิการ : สุดา ดูงาม
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ