ขยายเวลาผู้ได้สิทธิ์ “ม33 เรารักกัน” เปิดใช้งาน-ยืนยันตัวตน ถึง 31 พ.ค. 64.....

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 11 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 90 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ “ม33เรารักกัน” เปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานและการโอนวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) เพิ่มมากขึ้นจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ ดังนี้คือ

         1.กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนรอบแรกและผ่านการตรวจสอบ     คัดกรอง เป็นผู้ได้รับสิทธิ์

         จากเดิมกำหนดให้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงเปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน       แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ระหว่างวันที่ 15 - 21 มีนาคม 2564 และได้รับวงเงินจากโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”    (G-wallet)  จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในวันที่ 22, 29 มีนาคม 2564 และวันที่ 5,12 เมษายน 2564 ซึ่งหากไม่กดใช้งานและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

         แก้ไขเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564 โดยจะได้รับวงเงินจากโครงการรวมจำนวน 4,000 บาทต่อคน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet)       เป็นรายสัปดาห์ ดังนี้

         1.1 หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 15 – 21 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ในวันที่ 29 มีนาคม 2564, วันที่ 5 เมษายน 2564 และวันที่ 12 เมษายน 2564

          1.2 หากกดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรก  ในวันที่กดใช้งาน เป็นจำนวนวงเงินสะสมนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่กดใช้งาน และจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท ทุกวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ต่อเนื่องจนครบ 4,000 บาท เช่น กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์วันที่ 29 มีนาคม 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกวันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 2,000 บาท (วงเงินสะสมของสัปดาห์แรก วันที่ 22 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท และสัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับวงเงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท       ในวันที่ 5 และ 12 เมษายน 2564

        1.3 กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ ครั้งเดียว จำนวน 4,000 บาท (วงเงินสะสมของสัปดาห์แรกวันที่ 22 มีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 29 มีนาคม 2564 สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 5 เมษายน 2564 และสัปดาห์ที่ 4 วันที่         12 เมษายน 2564 สัปดาห์ละ 1,000 บาท)

         2.กลุ่มผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์และผ่านการตรวจสอบ      คัดกรองเป็นผู้ได้รับสิทธิ์

         จากเดิมกำหนดให้ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงเวลาเดียวกันกับช่วงเปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งาน        แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2564 และได้รับวงเงินจากโครงการผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2,000 บาทต่อสัปดาห์ในวันที่ 12 และ    19 เมษายน 2564 ซึ่งหากไม่กดใช้งานและยืนยันตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

          แก้ไขเป็นผู้ได้รับสิทธิ์เปิดใช้งานและกดยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ได้ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 31พฤษภาคม 2564 โดยจะได้รับวงเงินจากโครงการรวม 4,000 บาทต่อคน ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (G-wallet) ดังนี้

          2.1 กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 5 - 11 เมษายน 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่ 12 เมษายน 2564 จำนวน 4,000 บาท

          2.2 กดใช้งานและยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 12 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564 จะได้รับวงเงินสะสมในวันที่กดใช้งานฯ จำนวน 4,000 บาท

         ทั้งนี้ ผู้ประกันตนหรือประชาชนสามารถสอบถาม หรือแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ตามโครงการฯ ได้แก่            การลงทะเบียน การยื่นขอทบทวนสิทธิ์การร้องเรียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดเงื่อนไขของโครงการ ม33 เรารักกัน     ได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน           ในสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา     ทั่วประเทศ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ