รมต.ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน ตำบลศิลาเพชร  อำเภอปัว จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 170 ครั้ง

      ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยม ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร  และพบปะประชาชน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำตำบล ในพื้นที่ อำเภอปัว

      ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชน ตำบลศิลาเพชร เฮือนฮักสุขภาพเมืองย่าง”  บ้านดอนสุขสันต์  หมู่ที่ 10 ตำบลศิลาเพชร  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน  ดร.สาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ ได้ตรวจ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลศิลาเพชร  พบปะประชาชน และการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครสาธารณะสุขประจำตำบล ในพื้นที่ อำเภอปัว โดยมี นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนอำเภอปัว   ให้การต้อนรับ
      ทั้งนี้ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพชุมชนตำบลศิลาเพชร เฮือนฮักสุขภาพเมืองย่าง”   ตั้งอยู่ บ้านดอนสุขสันต์ หมู่ที่ 10  ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน  โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน  มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและสามารถให้การดูแล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ดำเนินกิจกรรมเริ่มแรกโดยใช้งบจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดน่าน และทุนของชุมชน รวมจำนวน 180,000 บาท  โดยการดำเนินงานในรูปแบบ คณะกรรมการ ประกอบด้วย  (เจ้าอาวาสวัดดอนมูล) เป็นประธานศูนย์ฯ กำนันตำบลศิลาเพชร  และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาเพชร เป็นรองประธานศูนย์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศิลาเพชรเป็นเลขานุการ โดยมีผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน(10 หมู่บ้าน) เป็นประธาน อสม.ตำบล และประธานชมรมผู้สูงอายุตำบล เป็นคณะกรรมการฯ มีบุคลากรสาธารณสุขจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลาเพชร เป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนด้านความรู้ การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ของกลุ่มหมอพื้นบ้าน การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  เช่น การให้บริการปรึกษาการฝังเข็ม คลินิกกัญชาทางการแพทย์ และการใช้พืชสมุนไพร มาใช้เพื่อดูแลสุขภาพ ทั้งด้านอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  โดยมี ภาคีเครือข่ายแพทย์แผนไทย ในพื้นที่อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอทุ่งช้าง  อำเภอสันติสุข อำเภอเวียงสา และอำเภอเมืองน่าน
     
จากนั้น  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะฯ  ได้ลงพื้นที่แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ ของโรงพยาบาลน่าน ที่เจ้าหน้าที่ ได้รวมกลุ่มกันดำเนินปลูกขึ้น โดยผลผลิตส่วนใหญ่จะนำมาประกอบอาหาร ให้กับคนไข้ของโรงพยาบาล  ทั้งอาหารเช้า กลางวันและมือเย็น  ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ให้ชุมชนรวมกลุ่ม ปลูกผักปลอดสารพิษ  เพื่อนำมาประกอบอาหารให้กับคนไข้ของโรงพยาบาล ช่วยสร้างระบบการเกษตรที่ปลอดภัย ให้ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ