ลำพูนให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโครงการ "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน" มุ่งเน้นให้ได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 15 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 139 ครั้ง

วันนี้( 15 มีนาคม 2564) ที่ กองพันสัตว์ต่าง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นโครงการที่กรมคุมประพฤติได้นำมาใช้ในการแก้ไขฟื้นฟูผู้เข้ารับการฟื้นฟู ผู้ถูกคุมความประพฤติ โดยเป็นการผสมผสานแนวคิดทางจิตวิทยา การบำบัดรักษา กลุ่มวิชาพัฒนาตนเอง และทักษะอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม จำนวน 12 วัน ระหว่างวันที่ 11-22 มีนาคม 2564 สำหรับผู้เสพยาเสพติดในระบบบังคับบำบัดและผู้เสพยาเสพติดในระบบงานคุมประพฤติ จำนวน 50 คน ภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมคุมประพฤติ โดยมี นายนพดล ศรีทาเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานคมประพฤติจังหวัดลำพูน กล่าวรายงาน

                นายนพดล ศรีทาเกิด ผู้อำนวยการสำนักงานคมประพฤติจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแก้ไข เพื่อให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง และเพื่อให้สังคมเกิดความปลอดภัยและสงบสุข

                ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรม โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จึงมีนโยบายให้กรมคุมประพฤติ จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน โดยร่วมกับ กรมการปกครองกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการทำงานอย่างจริงจัง โดยการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดให้โทษที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูนเข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน หลักสูตร 12 วัน แบ่งเป็นอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จำนวน 9 วัน และจัดให้มีการฝึกอบรมทักษะอาชีพ จำนวน 3 วัน โดยมุ่งเน้นให้ได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดการยอมรับในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงลบ สร้างพฤติกรรมเชิงบวก และการควบคุมตนเองให้มีทักษะการปรับตัวเข้ากับสังคม และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมอันเป็นการคืนศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์และไม่ให้กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำความผิดซ้ำอีก การดำเนินการดังกล่าว ได้รับความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ประกอบด้วยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และกองพันสัตว์ต่าง ที่ให้การสนับสนุนใช้อาคารสถานที่ในการจัดอบในครั้งนี้

                นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน               กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวนับว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกท่าน ทุกฝ่ายได้ร่วมกันตระหนักในปัญหายาเสพติด และจังหวัดลำพูนได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญ ในการดำเนินการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างจริงจัง และการจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินในครั้งนี้ สอดคล้องกับมาตรการด้านการบำบัดรักษาของจังหวัดลำพูนและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่ได้มาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ภายใต้การบริหารจัดการในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน  ซึ่งตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่องค์กรทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้ปัญหายาเสพติดลดน้อยลง ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและความเดือดร้อนในสังคมของประชาชนโดยรวม และต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด สามารถควบคุมสถานการณ์แก้ปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างการยอมรับและประชาชนมีความพึงพอใจ.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อานนท์ บุญมาตุ้ย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ