สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลำปาง ส่งมอบโถส้วมชนิดนั่งราบให้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ที่มีฐานะยากจน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 136 ครั้ง

วันที่ 18 มีนาคม 2564 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลำปาง ส่งมอบโถส้วมชนิดนั่งราบให้แก่ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ที่มีฐานะยากจนในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม อำเภอเมืองปาน อำเภอวังเหนือ อำเภองาว และอำเภอแม่ทะ รวม 5 อำเภอ ๆ ละ 10 โถ รวม 50 โถ พร้อมทั้งมอบเงินสำหรับเป็นค่าวัสดุและค่าติดตั้ง ชุดละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 25,000 บาท โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง นำผู้แทนอำเภอทั้ง 5 อำเภอ รับมอบ ณ อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลำปาง

ทั้งนี้ จังหวัดลำปาง มอบให้อำเภอพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมายอำเภอละ 10 ครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) และการกลั่นกรองของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ครัวเรือนที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นอย่างแท้จริง  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ