จ.ลำปาง นำหน่วยแพทย์อาสา ออกให้บริการเคลื่อนที่ตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนพื้นที่ห่างไกล

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2564
  • อ่าน : 166 ครั้ง

หน่วยงานด้านสาธารณสุขใน จ.ลำปาง ร่วมบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ทำกิจกรรมเพื่อสังคมนำทีมแพทย์อาสา พอ.สว. ออกให้บริการตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาทางการแพทย์ สร้างความตระหนักรู้ในการใส่ใจดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกล

จังหวัดลำปาง โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลอำเภอแม่พริก โรงพยาบาลอำเภอเถิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง ที่ว่าการอำเภอแม่พริก และหน่วยงานสถานพยาบาลในเขตท้องที่อำเภอแม่พริก จัดกิจกรรมบริการเพื่อสังคม นำบุคลากรหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนตามเขตพื้นที่ห่างไกล ภายใต้โครงการ “บูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดลำปาง และหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร" ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมออกหน่วย เปิดจุดให้บริการแก่ประชาชนขึ้น ณ ที่ บริเวณอาคารศาลาประชาคม เทศบาลตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง มีว่าที่ พ.ต.อดิศักดิ์  น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมโครงการ โดยมีนายธวัชชัย  ปินเครือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่พริก และนายนพรัตน์  รักษ์ไพศาล นายอำเภอแม่พริก ร่วมเป็นตัวแทนหน่วยงานเจ้าของโครงการ นำคณะทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง โรงพยาบาลอำเภอแม่พริก โรงพยาบาลอำเภอเถิน โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่พริก รวมทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการเขตท้องที่ ตลอดจนประชาชนชาวลำปางจากชุมชนต่างๆ ในเขตตำบลแม่ปุ รวมจำนวนกว่า 100 คน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับเข้าร่วมกิจกรรมรับบริการตรวจสุขภาพจากคณะทีมแพทย์

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมการออกหน่วยเคลื่อนที่เปิดจุดให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนดังกล่าว  เป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการกับ โรงพยาบาลอำเภอแม่พริก และหน่วยงานสถานพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และเพื่อเป็นกิจกรรมร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความกตัญญูกตเวทิตา น้อมสำนึกถึงพระกรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่ได้ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งทรงจัดตั้งและสืบสานงานมูลนิธิแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ลำดับที่ 61 โดยที่ผ่านมาทางจังหวัดลำปางได้มีการสืบสานพระปณิธาน ดำเนินงานกิจการแพทย์อาสาฯ พอ.สว. ให้การช่วยเหลือในการรักษาป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพอนามัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตามถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดลำปางได้จัดให้มีหน่วยทีมแพทย์อาสาเคลื่อนที่ พอ.สว. มาทำการตรวจรักษาและดูแลรักษาสุขภาพที่จำเป็นให้กับประชาชนในลักษณะแบบผสมผสาน มีทั้งการบริการทางการแพทย์พื้นฐาน ตรวจวัดความแข็งแรงของร่างกาย วัดความดันโลหิต ตรวจคัดกรองและให้คำปรึกษาด้านโรคหัวใจ เบาหวาน มะเร็งเต้านม และโรคทางเดินหายใจ เป็นต้น รวมทั้งได้จัดให้มีงานบริการด้านแพทย์แผนไทย ด้านทันตกรรม และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต ซึ่งทุกโรคทุกอาการประชาชนจะได้รับการแจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ เพื่อใช้สำหรับรักษาอาการป่วยระยะเบื้องต้น โดยทั้งหมดจะเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ความรู้ด้านสุขภาพ และการดูแลตนเองเป็นหลัก เพื่อปลุกกระแสสร้างความตื่นตัวให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงต่อสภาวการณ์เจ็บป่วยอันเป็นต้นเหตุของโรค และได้รับคำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะช่วยลดภาวะของการเกิดโรค และลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ