นศ. มร.ลป. "ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ" ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 87 ครั้ง

ผศ. ปริตต์  สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ที่ปรึกษาโครงการ เปิดเผยว่า ทีม LPRU สืบสานปณิธานงานของพ่อ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกอบด้วย นางสาวบุญญาดา  มูลผึ้ง นักศึกษาสาขาการสอนภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นางสาววินิตตา นุนพนัสสัก นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  นายเอกอาทิตย์  ตาใจ นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนางสาวอรวรรณ  เพชรโกษาชาติ  นักศึกษาสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษา วิศวกรสังคม ผ่านการคัดเลือก 20 ทีม เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 11 จากการคัดเลือกจาก 47 ทีมในสถาบันอุดมศึกษา 39 แห่งทั่วประเทศ 
โดยนักศึกษาได้มีแนวคิดทฤษฎีตามแนวพระราชดำริมาใช้ในการเขียนโครงการ  นำเสนอโครงการในชื่อ LPRU เมล็ดพันธุ์แห่งความดี กิจกรรม "จัดการน้ำ รักป่าไม้ พัฒนาสู่ความยั่งยืน" เพื่อเสริมอัตลักษณ์ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  รวมถึงมีความตระหนึกถึงความสำคัญของป่าไม้และระบบนิเวศ การแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่กำลังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตต่อประชาชนในจังหวัดลำปางเป็นอย่างมาก อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น และความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับชุมชนท้องถิ่น โดยจะมีการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลองคมนตรีและทุนการศึกษามูลค่า 200,000 บาท ในลำดับต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ