คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงานต้นแบบและจัดการสัมมนาสร้างธรรมาภิบาลในระบบราชการ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 2 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 98 ครั้ง

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา พร้อมรองประธานทั้ง 3 ท่าน เลขานุการคณะกรรมาธิการพร้อมทีมงาน รวมทั้ง โฆษก พรร้อมทั้ง ประธานที่ปรึกษา และกรรมาธิการ ร่วมกันเดินทางมาจัดการประชุม ศึกษา พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและศึกษาดูงานการป้องกันการทุจริตภาครัฐของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันอังคารที่ 2 เมษายน 2564 ทร่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย รวมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับทราบแนวนโยบาย ตลอดทั้งคำแนะนำเพื่อสร้างธรรมาภิบาลในระบบราชการให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     โดยเป้าหมายของภารกิจในครั้งนี้ เพื่อร่วมประชุมและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต รับทราบข้อมูลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 พ.ศ.2563 รวมทั้ง รับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพื่อสร้างความโปร่งใสภายในองค์กร คุณธรรม และสร้างความเข้มแข็งในการป้องกัน ป้องปรามการทุจริตในทุกรูปแบบ รวมทั้ง การสร้างเสริมระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ