จังหวัดพะเยา บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 “สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด”

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 52 ครั้ง

             นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติได้มีมติเมื่อคราวประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในช่วงเทศกาล มุ่งเน้นการบริหารจัดการในลักษณะพื้นที่เป็นตัวตั้ง ควบคู่กับการดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนโดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “สงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด” เพื่อประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัย ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม- 2 เมษายน 2564 ช่วงดำเนินการ ระหว่างวันที่ 3-23 เมษายน 2564 ดังนี้ ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 3-9 เมษายน 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 และ ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 ถึง 23 เมษายน 2564

            ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เป็นกรอบแนวทางดำเนินการในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง โดยให้ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นจริงจังและต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น ช่วงควบคุมเข้มข้น และช่วงหลังควบคุมเข้มข้น รวมทั้งให้ดำเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาในการจัดตั้งด่านชุมชนร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลประชาชนในพื้นที่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ