สนง.สถิติ จ.ลำปาง ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 9 โครงการ รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนา/กำหนดยุทธศาสตร์ในท้องที่ทุกระดับ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 106 ครั้ง

นายรังสรรค์  ธรรมชัย เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการจัดทำโครงการสำรวจในเดือนเมษายน 2564 จำนวน 9 โครงการ ได้แก่ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานทางด้านการเกษตรระดับหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส 1/2564 โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2564 โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ซื้อ/ผู้บริโภคเกี่ยวกับการจัดงาน เดิน กิน ชิม เที่ยวถนนฮิมน้ำวัง จังหวัดลำปาง ประมวลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. 2564 และโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2564

การสำรวจครั้งนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลสถิติที่สำรวจได้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนา/กำหนดยุทธศาสตร์ในท้องที่ทุกระดับ นำไปประกอบการวางแผนพัฒนาและส่งเสริมในหลายๆ ด้าน การสำรวจแต่ละโครงการเป็นการสำรวจด้วยระเบียบวิธีการสุ่มตัวอย่างกระจายไปตามอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง จะส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 15 คน โดยทุกคนจะมีบัตรประจำตัวพนักงานตามพระราชบัญญัติสถิติ จึงขอความร่วมมือประชาชนและสถานประกอบการเป็นตัวอย่างในการสำรวจและให้ความร่วมมือในการตอบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง โทร. 0 5426 5066

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ