น่าน จัดงานมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 18 ครั้ง

         วันนี้(7 เมษายน 2564) ที่ ศาลาหลวง พุทธมณฑล วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง

นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน และกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2564 โดยมีนายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอ จาก 15 อำเภอ และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองน่าน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน

        จังหวัดน่านโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน และสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดน่าน จัดมหกรรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดน่าน และกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จังหวัดน่าน ประจำปี 2564 ขึ้น เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ ตลอดจนเกิดการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง เกิดการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้คงอยู่

คู่เมืองน่านตลอดไป อีกทั้งประเพณีรดน้ำดำหัว ยังเป็นการแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือ และผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ และนอกจากนี้ยังเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

      นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักรู้ของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจังหวัดน่าน เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัดน่าน เนื่องจากผู้สูงอายุนับเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญอย่างยิ่งของสังคม เป็นต้นทุนทางสังคมที่มีคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมไทยที่นับถือผู้สูงอายุในฐานะผู้มีประสบการณ์มาก่อน และเป็นผู้สั่งสมภูมิปัญญาของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อสืบทอดถึงบุคคลรุ่นหลัง รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเปิดเวทีให้ผู้สูงอายุได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ยังเป็นการเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ สร้างความภาคภูมิใจให้ผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุจะอยู่ในสังคมได้อย่างสุขกาย สบายใจ สามารถอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานได้อย่างสมภาคภูมิ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ