องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 15 ครั้ง

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือนเมษายน 2564 ที่จังหวัดเชียงใหม่ รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมถึงผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง

            ที่ห้องชัยพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6 / 2564 ในการนี้ ได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง รวมทั้งได้ประชุมหารือเพื่อพิจารณาอนุมัติในโครงการต่าง ๆ       การดำเนินงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งเน้นการวิจัยที่มาจากความต้องการ และสามารถต่อยอดไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา ผลงานวิจัยจำนวน 86 โครงการ ได้ก่อเกิดประโยชน์สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร 107 ราย ในพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปให้ความช่วยเหลือจำนวน 23 ศูนย์/สถานี และเกิดพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จากการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ 21 ชนิด 50 พันธุ์ พันธุ์พืชปลอดโรค และการขยายพันธุ์ไม้ดอกที่ได้จากการวิจัย 2 ชนิด 16 พันธุ์ รวมทั้ง ยังมีเครื่องมือวิเคราะห์สารตกค้างที่นำไปใช้ในพื้นที่ศูนย์/สถานี 11 แห่ง สำหรับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งสำคัญในรัชสมัยปัจจุบัน คือ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมูลนิธิโครงการหลวง ได้ร่วมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  วิจัยและพัฒนากระเทียม ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น โดยคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ส่งเสริมแก่เกษตรกรพร้อมติดตามให้คำแนะนำ ดูแลการใช้ปุ๋ย และการใช้สารชีวภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาทางเลือกการปลูกพืชผักแบบประณีต การปลูกเสาวรสคุณภาพซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรให้ความสนใจ และยังส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ โดยมูลนิธิฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และปศุสัตว์เขต 5 ประชุมหารือกับเกษตรกรซึ่งให้ความสนใจขอรับการสนับสนุน พ่อ-แม่พันธุ์โค การส่งเสริมได้ยึดถือตามแนวทางพระราชทานคือ  “ช่วยเขาให้ช่วยตนเอง” โดยเกษตรกรที่ได้รับแจกพันธุ์โคจะต้องคืนลูกตัวแรกกลับมาเพื่อนำไปสนับสนุนแก่เกษตรกรรายอื่นต่อไป 

            ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หน่วยงานสนับสนุนและขยายผลงานโครงการหลวง มีแผนจัดทำนิทรรศการถาวร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงขึ้น ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยจัดแสดงภูมิทัศน์จำลอง เรื่องราวจุดกำเนิดความเป็นมา ตลอดจนผลสำเร็จการขยายงานโครงการหลวง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศ และนิทรรศการมีชีวิตบริเวณโดยรอบอาคารนิทรรศการและบริเวณใกล้เคียง พร้อมการจัดแสดงพืชพรรณบนพื้นที่สูงที่เป็นผลงานวิจัย และประวัติศาสตร์ของโครงการหลวง เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ